Centre of expertise on child sexual abuse

Mae’r CSA (y Ganolfan Arbenigedd ar Gam-drin Plant yn Rhywiol) wedi cael ei sefydlu i beri newid sylweddol ymhob rhan o’r system o ran y modd yr ymatebir i gam-drin plant yn rhywiol ar lefel leol a chenedlaethol.

Byddwn yn gwneud hyn drwy ganfod, cynhyrchu a rhannu tystiolaeth o safon uchel o’r hyn sy’n gweithio wrth atal a mynd i’r afael â’r cam-drin, a hynny gyda’r nod o oleuo polisïau ac arferion.

Caiff y Ganolfan ei hariannu gan y Swyddfa Gartref, dan arweiniad Barnardo’s, ac mae’n gweithio’n agos â phartneriaid allweddol o sefydliadau academaidd, Awdurdodau Lleol, iechyd, addysg, heddlu, a’r sector gwirfoddol.

Amcanion y Ganolfan

Mae holl weithgareddau’r Ganolfan yn gweithio tuag at y nod cyffredinol, sef cael effaith gadarnhaol ar blant a phobl ifanc.

Mae’r amcanion penodol yn cynnwys:

  1. Ardaloedd ledled Cymru a Lloegr yn cael ymateb amlasiantaethol i gam-drin plant yn rhywiol, a hwnnw’n seiliedig ar dystiolaeth a gwybodaeth am yr hyn sy’n gweithio.
  2. Y polisi cenedlaethol ar gam-drin plant yn rhywiol yn cael ei oleuo gan yr ymchwil a’r dystiolaeth ddiweddaraf gan y Ganolfan
  3. Mwy o ddealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o hyd a lled a natur CSE (camfanteisio ar blant yn rhywiol) a CSA (cam-drin plant yn rhywiol)
  4. Asesiad clir o’r modd y mae newidiadau a gwelliannau diweddar i bolisïau ac arferion wedi cael effaith ar hyd a lled a natur y cam-drin.
Gadewch imi wybod beth sy’n digwydd

Y wefan hon

Gwefan dros dro yw hon wrth inni ddatblygu gwefan newydd, gyda mewnbwn gan ddefnyddwyr y wefan.

Ar ôl iddi gael ei lansio, bydd y wefan newydd yn gyfrwng cyfathrebu pwysig rhwng y Ganolfan a’i chynulleidfaoedd allweddol, sef ymarferwyr, gwneuthurwyr polisïau a chomisiynwyr.

Bydd yn llwyfan ar gyfer rhannu gwybodaeth yn allanol, ac yn ffordd i randdeiliaid rannu dealltwriaeth werthfawr â’r Ganolfan.

Our first ‘Key messages from research’ briefing papers

Helpwch ni i siapio ein dyfodole

Hoffem eich gwahodd i ddigwyddiad lansio rhanbarthol ar gyfer y Ganolfan.

Yn ogystal â chlywed am waith y Ganolfan ar hyn o bryd – gan gynnwys rhai ‘negeseuon allweddol o ymchwil’ - dyma gyfle hefyd i siapio ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn annog pob sector a lefel o fewn sefydliadau i ddod er mwyn inni gael deall beth yw anghenion staff rheng flaen, comisiynwyr a phobl sy’n gyfrifol am lunio ymatebion strategol i achosion o gam-drin plant yn rhywiol.

Ein nod yn y pen draw yw cael effaith gadarnhaol ar blant a phobl ifanc, felly dewch i ddweud wrthym beth gallwn ei wneud i’ch cynorthwyo yn y ffordd fwyaf buddiol.